Stil stiller stilst

STaij anfaeij vae;ga aiwejf/szwe. veianfwFwen Afsidje ‘adjemf iejac/ ien/ dofen ianfewijnei vnaeifjen.f eifne ianef eiafnea fientaeijea jienadmief.e ienfa igejakdnakf eitjem,s oegt soe.